Terug naar het overzicht

Gilette scheert verweer van Gilette BAT Company vlijmscherp af

04 March 2013
Het leek mij weer eens leuk “gewoon” een recent vonnis te bespreken. Dit maal een vonnis van de Voorzieningenrechter in Den Haag. Een voorzieningenrechter oordeelt, zoals u weet, in kort geding. Een kort geding is een korte procedure; er is één zitting en daarna doet de Voorzieningenrechter uitspraak. Er moet een spoedeisend belang zijn voor het verkrijgen van de voorziening. Zo’n voorziening is meestal een verbod/gebod. Bijvoorbeeld een gebod het maken van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom te staken op verbeurte van een dwangsom. Het vonnis dat ik vandaag bespreek  kunt u vinden op www.boek9.nl. Het is een vonnis van 1 maart 2013.

Ik versimpel de feiten iets. The Gillette Company Inc. is de houdster van het gemeenschapsmerk Gillette voor scheerbenodigdheden. De gedaagde Gillette BAT Company – een Russische vennootschap - gebruikt in Rusland en kennelijk enige landen in de Europese Unie, niet zijnde Nederland, het merk Gillette voor batterijen. Niet geheel duidelijk is of The Gillette Company Inc. haar merk ook heeft geregistreerd voor batterijen. Dit was voor het geschil niet van belang omdat de vennootschap Gillette BAT Company B.V. uit Alkmaar (ik was niet de advocate van Gillette BAT Company B.V.), een kennelijk op een of andere wijze aan Gillette BAT Company gerelateerd bedrijf die geen partij was in het geding, reeds had erkend dat zij met het merk Gillette voor batterijen inbreuk maakte op de merkrechten van The Gillette Company Inc. Waar ging de zaak dan wel over?

Kennelijk wilde de Russische Gillette BAT Company geen onthoudingsverklaring afgeven aan The Gilliette Company Inc. Logisch zou ik ook niet willen. The Gillette Company Inc. wilde ook de Russische vennootschap bij de kladden grijpen en daagde haar in Den Haag. Gillette BAT Company stelde geheel in lijn met het voorafgaande bij de Voorzieningenrechter dat zij helemaal geen zaken deed in Nederland op basis waarvan de Voorzieningenrechter in Den Haag helemaal geen bevoegdheid had om over het geschil te oordelen. The Gillette Company Inc. stelde dat de Voorzieningenrechter wel bevoegd was omdat Gillette BAT Company B.V. in Alkmaar en dus in Nederland was gevestigd. Geheel verwacht stelde Gillette BAT Company daarop “dat ben ik toch niet. Ik ben een Rus en doe geen zaken in Nederland!”. Dat is juist maar Gillette BAT Company vergat dat op basis van de jurisprudentie van het Europese Hof de “woonplaats” van een zelfstandige vennootschap met dezelfde naam als de gedaagde, dezelfde directie en die in haar naam zaken doet, kan worden toegerekend aan de gedaagde.

Gillette BAT Company gaf in het geding aan dat zij niet (voldoende) was gerelateerd aan Gillette BAT Company B.V. in Alkmaar maar de Voorzieningenrechter geloofde dat niet. Gillette Bat Company gaf namelijk geen inzicht in de relatie en op haar website stond het volgende aangegeven:
Dutch office
Louis Couperusstraat 117
1822LG Alkmaar

Aldus nam de Voorzieningenrechter – wellicht iets te snel en gewaagd – aan dat het Russische bedrijf Gillette BAT Company in Nederland woonplaats had. The Gillette Company Inc. kon toen “door”. Zij vorderde namelijk een verbod voor het maken van merkinbreuk voor de gehele Europese Unie. Dat kon nu omdat Gillette BAT Company werd geacht woonplaats te hebben in Nederland. Nu de Alkmaarse vennootschap de inbreuk reeds had erkend stond The Gillette Company Inc. voor open doel. Goal! De Voorzieningenrechter verbood Gillette BAT Company inbreuk te maken in de Europese Unie op straffe van een dwangsom. Op die basis is het Gillette BAT Company derhalve verboden het merk Gillette in de gehele Europese Unie te gebruiken voor batterijen.  Denk daarbij ook aan Internet  sales en dergelijke.  Klinkt geweldig maar behoeft ook wat nuancering. Ik ken bedrijven die vonnissen hebben tegen Russische vennootschappen maar een dergelijk vonnis niet althans niet zonder zeer grote inspanningen kunnen executeren in Rusland. Die wetenschap maakt de overwinning na een uitstekende en geslaagde actie iets minder zoet.
side_right